TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglą…darki. >> zamknij

PROJEKT "AKTYWATORIUM 2016"

DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2016

 

 

 

 

 

O projekcie AKTYWATORIUM 2016

Fundacja „Głowa do góry”  od marca 2016 roku realizuje projekt AKTYWATORIUM 2016 dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016. W ramach projektu AKTYWATORIUM 2016 pragniemy kontynuować aktywizację łódzkiej młodzieży w zakresie działań społeczno-obywatelskich. Wzrost zaangażowania w tej materii nastąpi dzięki zaproszeniu do współpracy kolejnych 30 uczestników projektu - liderów ze szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi. Odbędą się dwa bezpłatne wyjazdy integracyjno-aktywizacyjne jako inwestycja w dalszą współpracę.

Wspólny wypoczynek i nauka zostały zaplanowane na okres wakacyjny. Młodzież oprócz integracji zainwestuje swój czas w rozwój potencjału. Uczestnicy dowiedzą się więcej o działalności tzw. trzeciego sektora, czyli obejmującego organizacje pozarządowe, dowiedzieć się na czym polega wolontariat krajowy i międzynarodowy, poznać także metody pozyskiwania dofinansowań, czyli poznać sposoby, dzięki którym jako młodzi obywatele mogą wpływać na kształt rzeczywistości, już w tym najmniejszym, lokalnym wymiarze. Atrakcyjność projektu polega na tym, że podczas wyjazdów uczestnicy będą mogli dzięki wykwalifikowanym trenerom i coachom popracować także nad własnymi kompetencjami. Dodatkowo, dzięki spotkaniom z ciekawymi osobami, które same aktywnie działają, oraz dzięki spotkaniom z przedstawicielami organizacji pozarządowych, młodzież będzie mogła zobaczyć, że naprawdę warto się angażować.

Aktywatorium 2015

Nad edycją tegoroczną z wielkim zaangażowaniem pracują liderzy, którzy utworzyli MAKS-y w edycji 2015. Z wielka dumą opowiadamy o ich sukcesach a oni chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Aby poznać ich opinie zapraszamy na nasza stronę na facebooku!

Projekt AKTYWATORIUM 2016 został podzielony na 4 etapy:

Integratorium –  4 dniowy wyjazd integracyjno-aktywizujący. Integracja uczestników połączona ze wzmacnianiem kompetencji miękkich i wprowadzeniem do tematyki życia publicznego (mechanizmy finansowania aktywności obywatelskiej, zapoznanie z programami grantowymi itp.).

Projektorium – Rozwijanie pomysłów inicjatyw własnych przy wsparciu Doradców biznesowych (5 godzin na grupę). Praktyczna wiedza z zakresu wypełniania dokumentów aplikacyjnych.

Laboratorium – 3 dniowy wyjazd aktywizujący. Podczas wyjazdu zostanie poruszona następująca tematyka: wprowadzenie do III sektora (NGO), wolontariat międzynarodowy, sprawczość społeczna, aktywność obywatelska. Dodatkowo zaplanowano spotkanie z przedstawicielem organizacji pozarządowej założonej przez osoby młode.

Aktywatorium – stworzenie w szkole Młodzieżowego Aktywatorium Kapitału Społecznego MAKS, które będzie Inkubatorem aktywności i kreatywności, w którym młodzież, dzięki zdobytym umiejętnościom, będzie mogła pomagać rówieśnikom realizować pomysły i aktywizować swoich kolegów, czy też organizować eventy np. dzień z budżetem obywatelskim, imprezy szkolne, akcje charytatywne, pikniki i in.

JEŚLI INTERESUJE CIĘ PROJEK TZGŁOŚ SIĘ DO NAS WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY W GALERII.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE PRZYJMOWANE SĄ W CIĄGU 10 DNI OD SPOTKANIA REKRUTACYJNO INFORMACYJNEGO ODBYWAJĄCEGO SIĘ W SZKOLE.

  

Regulamin rekrutacji

do projektu AKTYWATORIUM 2016

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu zatytułowanego „AKTYWATORIUM 2016” (zwanego dalej projektem) o numerze 633 dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016.

 2. Projekt realizowany jest przez Fundację „Głowa do góry” (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą
  w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 80/13.

 3. Projekt realizowany jest od 1 marca do 31 października 2016 roku.

 4. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-obywatelska młodzieży łódzkich szkół ponadgimnazjalnych.

 5. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

 6. Biuro projektu mieści się w siedzibie Fundacji, przy ul. Pomorskiej 80/13 w Łodzi.

 7. Z osobami prowadzącymi projekt można kontaktować się drogą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres fundacja@glowadogory.org lub telefonicznie pod numerem
  506 845 770.

 8. Strona internetowa projektu znajduje się pod adresem www.glowadogory.org w zakładce AKTYWATORIUM 2016.

§ 2

Rekrutacja

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2016 roku.

 2. Obligatoryjnym elementem rekrutacji jest prowadzenie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych.

 3. Rekrutacja podzielona będzie na 2 etapy: składanie formularzy zgłoszeniowych i rozmowy kwalifikacyjne (na których zostaną przeprowadzone testy kompetencyjne).

 4. Rekrutacja ma na celu wybór 30 uczestników, uczniów klas pierwszych z 6 szkół ponadgimnazjalnych, po 5 uczestników z każdej szkoły.

§ 3

Etap składania formularzy zgłoszeniowych

 1. Promocja projektu i przekazanie informacji na temat warunków uczestnictwa w projekcie prowadzona będzie poprzez:

 1. umieszczenie plakatów z informacjami na temat prowadzonego naboru na tablicach informacyjnych w szkołach;

 2. spotkania informacyjno-rekrutacyjne w szkołach podczas, których będą rozdawane ulotki informujące o projekcie oraz formularze zgłoszeniowe.

 3. stronę internetową fundacji w zakładce Aktywatorium 2016 oraz Fanpage na Facebooku.

 1. Spotkania informacyjno-rekrutacyjne będą organizowane i prowadzone od 15 marca do 20 maja 2016 r.

 2. W ramach projektu zostaną zorganizowane spotkania w min. 10 szkołach.

 3. Formularze zgłoszeniowe będzie można składać w trakcie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych lub w terminie 10 dni kalendarzowych, liczonych od dnia przeprowadzenia spotkania informacyjnego, przy czym nie później niż do 30.05.2016 r.

 4. Formularze złożone po terminie wskazanym w § 3 pkt.4 nie będą rozpatrywane.

 5. Formularze zgłoszeniowe udostępniane będą w trakcie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, dostępne będą w biurze Fundacji, na stronie internetowej projektu oraz na fanpage’u na Facebooku.

 6. Formularz zgłoszeniowy należy, wypełnić czytelnie, podpisać oraz przekazać kadrze projektu

 7. W przypadku przesłania formularza e-mailem kandydat zobowiązany jest go podpisać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 4

Etap rozmów kwalifikacyjnych

 1. Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone od 1 kwietnia do 10 czerwca 2016 r.

 2. Etap ten będzie polegał na:

  1. Odesłaniu drogą mailową wypełnionych dokumentów otrzymanych od pracowników Fundacji w terminie do trzech dni od daty nadania wiadomość przez kadrę projektu.

  2. Przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych oraz wypełnieniu testów kompetencyjnych przez kandydatów, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy i uczą się w szkole, z której zgłosiło się minimum pięć innych osób.

 • Rozmowy zostaną przeprowadzone w przeciągu 10 dni od otrzymania formularzy zgłoszeniowych pod warunkiem, że z danej szkoły zgłosiło się minimum pięciu innych uczniów.

 • Kandydat przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną musi przynieść zgodę na uczestnictwo w projekcie podpisaną przez swoich rodziców/opiekunów.

 • Przy ocenie kandydatów będą brane pod uwagę czynniki takie jak: motywacja, zdolności przywódcze, wytrwałość w realizacji celów, poziom zdeterminowania, kreatywność, zainteresowanie sprawami obywatelskimi, zaangażowanie w inicjatywy lokalne itp.

  1. Stworzeniu list rankingowych aktywności szkół. Aktywność szkoły rozumie sie jako ilość zgłoszeń uczniów z danej szkoły do projektu. Podstawowym warunkiem wpisania szkoły na listę rankingową jest zgromadzenie 5 uczniów (kandydatów) chętnych do wzięcia udziału w projekcie, uczęszczających do danej szkoły.

  2. Stworzeniu list rankingowych kompetencji kandydatów z poszczególnych szkół na podstawie wyników testów kompetencji. Najwyższą pozycję w rankingu otrzymają kandydaci o najwyższych wynikach z testów kompetencji.

 1. Docelowo do projektu zostaną wybrani:

a) uczniowie z najlepszymi kompetencjami przywódczymi ze szkół, które w ogólnym rankingu wypadły najsłabiej pod kątem wykazanej aktywności (aktywność szkoły rozumiana jest, jako łączna liczba zgłoszeń do projektu, które wpłynęły z danej placówki. Im mniejsza liczba zgłoszeń, ale nie niższa niż 5, tym wyższa pozycja na liście rankingowej,

b) uczniowi z najwyższymi kompetencjami społecznymi (kompetencje społeczne będą rozumiane, jako średnia arytmetyczna punktów uzyskana przez uczniów danej szkoły z rozmów kwalifikacyjnych i przeprowadzonych testów kompetencyjnych. Im niższy średnia arytmetyczna z wyników uzyskanych przez uczniów danej szkoły, tym wyższa pozycja na liście rankingowej

 1. Listy rankingowe będą tworzone w czerwcu 2016 r., w tym także listy osób rezerwowych.

 2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie o wynikach rekrutacji zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie.

 3. Między Fundacją, a szkołami, których reprezentanci zostali wybrani do projektu, jak i między Fundacją a Liderami zostaną podpisane umowy o współpracy.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów do 31 maja 2016 roku termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych może zostać przedłużony.

 2. W przypadku nie zrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników dopuszcza się rekrutowanie spośród uczniów klas drugich szkół ponad gimnazjalnych.

 3. Uczestnik Projektu ma obowiązek powiadomienia Fundacji o wszystkich zmianach w danych przekazanych podczas procesu rekrutacyjnego.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego w przypadku wyczerpania miejsc.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

 6. Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Organizatora.

 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2016 roku.

 

Zatwierdził, Kierownik projektu

Łódź, 15.03.2016 r.


 


Galeria: